Οι ηλεκτρικοί συσσωρευτές με συνεχή ονομαστική τάση 12 δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας χαμηλής τάσης (Οδηγία 2006/95 / ΕΚ τροποποιημένη με το 2014/35 / ΕΚ) και της οδηγίας για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (Οδηγία 2004/108 / CE που τροποποιήθηκε από το 2014/30 / ΕΚ) και συνεπώς η σήμανση CE δεν είναι κατάλληλη μαζί με τη δήλωση συμμόρφωσης CE.

ΟΔΗΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
Σύμφωνα με την οδηγία, μια "ηλεκτρική συσκευή" είναι οποιαδήποτε συσκευή η οποία έχει σχεδιαστεί με ονομαστική τάση μεταξύ 50V και 1000V για εναλλασσόμενο ρεύμα και μεταξύ 75V και 1500V για συνεχές ρεύμα.
Συνεπώς, οι συσσωρευτές και οι μπαταρίες με τάση <75 V δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία για τη χαμηλή τάση.

ΟΔΗΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ
Οι συσσωρευτές και οι μπαταρίες δεν προκαλούν και δεν επηρεάζονται από τις κανονικές ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές και συνεπώς δεν χρειάζονται δοκιμές ανοσίας.
Οι συσσωρευτές και οι ηλεκτρικές στήλες που είναι ηλεκτρικά απομονωμένες από οποιοδήποτε ηλεκτρικά συνδεδεμένο σύστημα είναι, για κάθε πρακτικό σκοπό, αδρανείς από την ηλεκτρομαγνητική άποψη και συνεπώς υπάρχει ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.
Οι συσσωρευτές και οι μπαταρίες χωρίς ηλεκτρικά / ηλεκτρονικά εξαρτήματα διαφορετικά από τους συνδετήρες στοιχείων εξαιρούνται από την οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.